กีฬาสีภายในโรงเรียนสาครพิทยาคม
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2554
กิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 20 กันยายน 2554