วิสัยทัศน์

                                         
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ครูนำเทคโนโลยี โรงเรียนดีมีมาตรฐาน ชุมชนประสานสัมพันธ์

พันธกิจ

1.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
2.ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
3.ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.บุคลากรในโรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักกระบวนการในการแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีได้ทุกโอกาสตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
5.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ผู้เรียนสามารถ แสวงหาความรู้ได้เต็มตามสักยภาพให้โรงเรียนมีมาตรฐานและมีคุณภาพทางการศึกษา
6.โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเสมือนหนึ่งว่า โรงเรียนไม่แปลกแยกจากชุมชน

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
2.ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
3.ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.บุคลากรในโรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักกระบวนการในการแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีได้ทุกโอกาสตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
5.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ผู้เรียนสามารถ แสวงหาความรู้ได้เต็มตามสักยภาพให้โรงเรียนมีมาตรฐานและมีคุณภาพทางการศึกษา
6.โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเสมือนหนึ่งว่า โรงเรียนไม่แปลกแยกจากชุมชน