โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธาพร จตุรโมกข์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชลี ศรีนามบุรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญญาพร กอนไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิลลาภัทร เผือกสีมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ ชูศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายยศพนธ์ สิงห์เถื่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐยศ สำเภาลอย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย แก้วแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราพร สมบุญดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญาวัฒน์ บุญทัน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :