จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 

ชั้นห้อง
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
ม.1
33
34
67
ม.2
45
34
79
ม. 3
42
37
79
รวม มต้น
120
105
225
ม. 4
21
40
61
ม. 5
39
35
74
ม. 6
36
38
74
รวม ม. ปลาย
96
113
209
รวมทั้งหมด
216
218
434