ข้อมูลปัจจุบันของโรงเรียนสาครพิทยาคม


     ปัจจุบันดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียน 15 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 449 คน ครูจำนวน 27 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

         อาคารเรียน ประกอบไปด้วย
- อาคารเรียนแบบ 208 (8 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง
- อาคารเรียนแบบ CS 213 A (8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
- อาคารเรียนกึ่งถาวร ( 6 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง
- อาคารเรียน 27 ปี สาครฯ จำนวน 1 หลัง
- อาคารหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
- อาคารฝึกงาน จำนวน 2 หลัง
- บ้านพักครู จำนวน 5 หลัง
- บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง
- ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 4 หลัง
- โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง