ประวัติโรงเรียนสาครพิทยาคม

           โรงเรียนสาครพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 150/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บนเส้นทางหลวงสายมโนรมย์ - ไร่พัฒนา ห่างจากอำเภอมโนรมย์ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2524 โดยใช้อาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร มีนายสรรเสริญ อ่ำบุญ เป็นผู้บริหารท่านแรก ต่อมาสภาตำบลหางน้ำสาคร โดยสมัยนั้น มีกำนันสวัสดิ์ สุดสวาท เป็นประธาน ได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 61 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา เป็นที่ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการ สนามกีฬา และแปลงเกษตร ต่อมานายบุญส่ง ชูสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ เครือญาติได้ยกที่ดินว่างเปล่าของตนซึ่งติดกับโรงเรียนให้กับโรงเรียนจำนวน 10 ไร่เศษ เพื่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน และ บ้านพักครูปัจจุบันโรงเรียนสาครพิทยาคม มีนายนพดล แดงสง่า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนครู 27 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถฯ 1 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 517 คนเมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนต้นแบบ มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในทุกด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนสาครพิทยาคมได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คติพจน์ประจำโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน

: สีเลือดหมูขาว
สีเลือดหมู เกิดจากสีแดงผสมกับสีดำ สีแดงหมายถึงชาติ สีดำหมายถึงความรักที่ต้องเสียสละและอดทน
สีขาว เป็นสีแห่งผู้มีปัญญา และความบริสุทธิ์
สีเลือดหมู-ขาว หมายถึงลูกสาครฯ ทุกคนต้องเป็นผู้เสียสละ มานะอดทน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ทำทุกอย่างเพื่อ
ประโยชน์ของชาติ และความสุขของคนในชาติ

      มาร์ชสาครพิทยาคม

             
               เนื้อร้อง นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล
     ทำนอง นายวัลลภ สินอำพล

      สาครพิทยาคมสมสง่า
พัฒนาวิชาการเร่งฝึกฝน
กีฬาดี วินัยเด่น เน้นสากล
เปี่ยมล้นวัฒนธรรมน้อมนำใจ
สัญญาลักษณ์ดอกบัวงามชูก้าน
ลีลาวดีเบ่งบานช่อสไว
ขยัน ศึกษาดี มีวินัย
ลูก ส.พ. ยึดมั่นไว้ปฏิบัติตน
เจ้าพระยาบดินทร์แหล่งรวมจิต
เลือดหมู่ขาวรวมชีวิตทุกแหล่งหน
สามัคคีรวมพลังเพื่อชุมชน
เปี่ยมล้นคุณธรรมพร้อมปัญญา
สาครพิทยาคมแหล่งสร้างสรรค์
แหล่งยึดมั่นความดีที่สมค่า
ลูก ส.พ. ขอตั้งสัตยา
จะรักษาชื่อเสียงตราบนิรันดร์

คำขวัญประจำโรงเรียน
ขยัน ศึกษาดี มีวินัย


ปรัชญาประจำโรงเรียน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้น