โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร
ครู คศ.1

นางสาววรรณภรณ์ เปี่ยมฤทัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิสา แตงอ่อน
ครูสอนภาษาจีน