กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณภรณ์ เปี่ยมฤทัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิสา แตงอ่อน
ครูสอนภาษาจีน