กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชินเทศ ยศปัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศุทธนา ยามพูน
ครูผู้ช่วย