โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชินเทศ ยศปัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศุทธนา ยามพูน
ครูผู้ช่วย