กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชินเทศ ยศปัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ