นักการ/ลูกจ้าง

นายไพบูลย์ สุดใน
พนักงานราชการ

นายไกรสร นิลกำแหง
นักการภารโรง

นางสาวเต็ม ดาวเรื่อง
นักการภารโรง