บุคลากรอื่น

นายโกวิทย์ โพธิ์ตะเภา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

นางสาวชนกนัน กันสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ