กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิดา ช้างคนมี
ครูผู้ช่วย