โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยโชติ รอดหลง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนภดล ทำนาดี
ครูผู้ช่วย