กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยโชติ รอดหลง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนภดล ทำนาดี
ครูผู้ช่วย