กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภัทร์รวี ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชชา ม่วงตะเภา
ครูผู้ช่วย