กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงนุช อินมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิตนภา มีมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมปอง ปานเอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัฏฐนันท์ แย้มไสว
ครูชำนาญการ

นางสาวศิวรัตน์ คำจีนศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา หรั่งมา
ครู คศ.1