กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชิติพัทน์ พวงศรี
ครู

นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ
ครู