โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2