กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววีระวรรณ อินวารี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2