กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทิยา ก๋งพยา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลินดา ฤทธิ์สกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทราภา โฆสิตเมธางกูร
ครูผู้ช่วย