กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทิยา ก๋งพยา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลินดา ฤทธิ์สกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทราภา โฆสิตเมธางกูร
ครูผู้ช่วย