กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูต้นแบบทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนบทความ