กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี / วท.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ /คอมพิวเตอร์
ปริญญาโท/ วท.ม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา /การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล