บุคลากรอื่น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษณีย์ สังข์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล