กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี/ ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2563