กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 096-5077603
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร/สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 โรงเรียนสาครพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2563 โรงเรียนสาครพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูต้นแบบการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2563
3 ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 ผู้ควบคุมผลงาน ชีวิตช่วงโควิต
4 H & P Learnning
5 รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 รายงานการพัฒนาการใช้ทักษะชีวิตเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเว็บไซด์ H & P Learning รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6
7 OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
8 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT)
9 การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา
10 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดประจำปี 2563
11 การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
12 Best Practice เรื่อง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายพัฒนาสุขภาพนักเรียน