กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 096-5077603
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร/สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 โรงเรียนสาครพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2563 โรงเรียนสาครพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา
2 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดประจำปี 2563
3 การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
4 Best Practice เรื่อง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายพัฒนาสุขภาพนักเรียน