โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชินเทศ ยศปัญญา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอ่ชีวศึกษา วิทยาเขตตาก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล