ข้อมูลบุคลากร

 
 
  ดร.บำเหน็จ ทิมคล้าย  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม  
 

 

 
     
     
     
     
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
นางภัทร์รวี ทองไทย
นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
     
     
 
นายชิติพัทธ์ พวงศรี นางนงนุข อินมณี นายพรเทพ พรหมตระกูล
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าวัดผล / ประเมินผล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 
นางสาวสมปอง ปานเอม   นาวสาวขวัญนภา ปันฤทธิ์
หัวหน้างานพัฒนาสื่อสารและนวัตกรรม   หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
     
  ครกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  
     
นางประภา พูลวงศ์ นางนันทิยา ก๋งพยา นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์
ครูสาระวิชาภาษาไทย ครูสาระวิชาภาษาไทย ครูสาระวิชาภาษาไทย
     
     
  ครกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  
     
 
นางสาวชวัญนภา ปั้นฤทธิ์ นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อน นายชิติพัทธ์ พวงศรี
ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
     
     
  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
     
นางนงนุช อินมณี นางจิตนภา มีมาก นางสาวพิกุล แย้มเจิม
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
     
     
  ครูกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ  
     
 
นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง นางจิรวรรณ มณีเนตร นายชาติพสิทธิ์ บุญโก
ครูสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ครูสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ครูสาระวิชาสังคมศึกษาฯ
     
     
  ครูกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษา  
     
   
  นายวรศิลป์ เพ็ชรสุกใส  
  ครูสาระวิชา สุขศึกษา พลศึกษา  
     
     
  ครูกลุ่มสาระวิชาศิลปะ  
     
นายพรเทพ พรหมตระกูล นางสาวภัทราพร พรหมตระกูล  
ครูสาระวิชาศิลปะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     
     
  ครูกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
     
   
  นายชินเทศ ยศปัญญา  
  ครูสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
     
     
  ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  
     
   
  นางอัญชุลี ทองดง  
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  
     
     
     
     
 
นางสาวสุภาวดี เทียมทอง นายชาญศักดิ์ อ่องแก้ว  
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน