"โรงเรียนสาครพิทยาคม จะร่วมมือกับชุมชน มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 

 
11 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 

 
31 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบการศึกษา
 
   
   
   
 

21-23 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าค่ายลูกเสือที่ค่าย A-03 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา อ่างซับเหล็ก จังหวัดลพบุรี

 
  21 มกราคม 2558 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมความรู้การวางแผนครอบครัว 
 
  22 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายติว o-net
 
 
   
  มกราคม 2558 นักศึกษาจาก มศว. ชมรมนิสิตครู ติว O-net ให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม
 
 

 
 
โรงเรียนสาครพิทยาคม ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์ 056-431381
 
e-mail: bensin44@gmail.com / sakornpit@gmail.com
  

ดร.บำเหน็จ ทิมคล้าย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม