แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB