การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 442.62 KB