คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document การขอรับใบรับรองเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.06 KB
Adobe Acrobat Document การให้บริการด้านการเงินของโรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.65 KB
Adobe Acrobat Document ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาลโรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.77 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการใช้ห้องสมุดโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.16 KB