โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มงานวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.56 KB
การจัดหน่วยการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.9 KB
บันทึกข้อความอนุมัติใช้แผน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
แบบฟอร์มโครงการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.08 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติใช้โครงการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58 KB
แบบฟอร์ม SAR-รายบุคคลรายปี--->งานประกันคุณภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.5 KB
บันทึกข้อความรายงาน (ใส่ต่อจากปก)--->งานประกันคุณภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB