งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.7 KB
ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.97 KB
โครงสร้างบริหารคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.1 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.07 KB
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563