ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบแลช่วยเหลือนักเรียน
ดล1.ระเบียนสะสม ปพ.8
ดล2.สรุปข้อมูลระเบียนสะสม (ปพ.8)
ดล 3 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับครูประเมิน
ดล 4 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับนักเรียนประเมิน
ดล 5 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับผู้ปกครองประเมิน
ดล 6 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ทั้งห้อง
ดล 7 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
ดล 8 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.73 KB
ดล 9 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.06 KB
ดล10 สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.7 KB
ดล 11 บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ของครูที่ปรึกษา
ดล 12 บันทึกการส่งต่อภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.58 KB
ดล 13 แบบรายงานการช่วยเหลือนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.58 KB
ดล 14 แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ดล 15 แบบบันทึกสรุปผลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลของครูที่ปรึกษา
ดล 16 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
ดล 17 แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา
แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
โปรแกรมคำนวณ SDQ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 886 KB
แบบประเมินสุขภาพจิต
https://www.dmh.go.th/test/?fbclid=IwAR0SSo63hD8cZXtAnaeLcgd3v4QDafh5Wo09Kn0GJ87AL93TBq0p-39duig
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
https://forms.gle/KX6xyivhYAqrKUyw5