ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

36

32

68

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

40

59

99

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

27

29

56

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

35

19

54

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

29

23

52

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

17

19

36

2

รวม

184

181

365

13

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562