พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

        1.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันวิทยาการ

3.  ส่งเสริมความเป็นไทยเป้าประสงค์

1.  เป็นคนดี  มีคุณธรรม

1.1  นักเรียนมีค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการ

1.2  นักเรียนมีอัตลักษณ์ทางคุณธรรม  

1.3  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.  ก้าวทันวิทยาการ

2.1   นักเรียนมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.2   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.3   นักเรียนสามารถสื่อสารได้  2  ภาษา

2.4   นักเรียนสามารถผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย

2.5   นักเรียนมีจิตอาสาเพื่อสังคม

2.6  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย

3.  บนพื้นฐานความเป็นไทย

3.1   นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2   นักเรียนรักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

                3.3   นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต