วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม    ก้าวทันวิทยาการ  บนพื้นฐานความเป็นไทย
 

ปรัชญา

        จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้น