โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม    ก้าวทันวิทยาการ  บนพื้นฐานความเป็นไทย
 

ปรัชญา

        จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้น