สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน เลือดหมู – ขาว

ความหมาย
        สีเลือดหมู เกิดจากสีแดงกับสีดำผสมกัน

สีแดง หมายถึง ชาติ

สีดำ หมายถึง ความรักที่ต้องเสียสละและอดทน
        สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ เป็นสีแห่งธรรมะ

รวมความแล้ว ทุกชีวิตในสาครพิทยาคมจะต้องเป็นผู้เสียสะ มานะอดทน ทำทุก

อย่างเพื่อประโยชน์และความผาสุกขอประเทศชาติ และขณะเดียวกันต้องเป็นผู้มีคุณธรรม