ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาครพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 150/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บนเส้นทางหลวงสายมโนรมย์ - ไร่พัฒนา ห่างจากอำเภอมโนรมย์ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2524 โดยใช้อาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร มีนายสรรเสริญ อ่ำบุญ เป็นผู้บริหารท่านแรก ต่อมาสภาตำบลหางน้ำสาคร โดยสมัยนั้น มีกำนันสวัสดิ์ สุดสวาท เป็นประธาน ได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 61 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา เป็นที่ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการ สนามกีฬา และแปลงเกษตร ต่อมานายบุญส่ง ชูสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ เครือญาติได้ยกที่ดินว่างเปล่าของตนซึ่งติดกับโรงเรียนให้กับโรงเรียนจำนวน 10 ไร่เศษ เพื่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน และบ้านพักครู

เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนต้นแบบ มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในทุกด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนสาครพิทยาคมได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันโรงเรียนสาครพิทยาคม มีนางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนครู 20 คน นักการภารโรง 2 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 365 คน