ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนสาครพิทยาคม
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1018090212&Area_CODE=101705