ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 208 ปีที่สร้าง 2525
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..